ಕಲ್ಯಾಣ ಜಗತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುರಿ

ಹೊಸ ದಿಗಂತ 18-02-2013, ಪುಟ 4
ಹೊಸ ದಿಗಂತ 18-02-2013, ಪುಟ 4

ಹಿಂದು ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಅಜಿತ ನೆಲೆ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ  ಸು.ರಾಮಣ್ಣ