ಉಚಿತ ಕಲಿಕೋಪಕರಣ ವಿತರಣೆ

ಹೊಸದಿಗಂತ 29-07-2014, ಪುಟ 3
ಹೊಸದಿಗಂತ 29-07-2014, ಪುಟ 3

ಜನಸೇವಾ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ನಿಧಿ – ಆಶ್ರಯ ಕನ್ಯಪ್ಪಾಡಿ ನೇತೃತ್ವ